Th.V Grêgôriô Maria Phạm Trọng Trụ có 2 bài được đăng tại TGPSAIGON.NET