Magnificat

  • Địa chỉ: 205/45 Trần Văn Đang, P.11, Q.3
  • Bổn mạng: Đức Kitô Mục Tử
  • Điện thoại:
  • Năm thành lập: 1962 - 1998

CA ĐOÀN MAGNIFICAT

I. Tiểu sử ca đoàn Magnificat :

Ca đoàn bắt đầu hát lễ từ năm 1995, ban đầu với một nhóm hát tập chung phần lớn các anh chị huynh trưởng do nhu cầu phục vụ, tinh thần phục vụ và yêu ca hát của các anh chị, dưới sự dẫn dắt của chị Catarina Nguyễn Thị Thu Huyền về chuyên môn và tổ chức.
Năm 1996 ca đoàn gồm 20 thành viên và có tên chính thức là “Magnificat” do Cha Giuse Nguyễn Duy Diễm đặt, lấy ngày 31/5 hằng năm ( lễ Đức Mẹ thăm viếng bà Elisabeth ) là ngày lễ bổn mạng của ca đoàn.

II. Ban Chấp hành Ca đoàn qua các thời kỳ:

· Năm 1996 :
o Đoàn trưởng : Anh Giuse Trịnh Quốc Bình
o Ca Trưởng : Chị Cattarina Nguyễn Thị Thu Huyền.
· Năm 1997 đến 1998 : có sự cộng tác của anh Tuấn và các dì Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm ( Dì Hà, Dì Hồng, Dì Hạnh ).
· Năm 1999 :
o Đoàn Trưởng: Anh Mi-ca-e Nguyễn Trọng Tín.
o Ca Trưởng: Chị Ca-ta-ri-na Nguyễn Thị Thu Huyền.
· Năm 2008 :
o Đoàn Trưởng : Anh Phêrô Phạm Quốc Huy.
o Ca Trưởng : Chị Cattarina Nguyễn Thị Thu Huyền.
o Cộng tác chuyên môn : Anh Giuse Trịnh Nguyễn Thiên Giang.
· Năm 2010 đến nay :
o Đoàn Trưởng: Anh Phêrô Phạm Quốc Huy.
o Ca Trưởng : Anh Giuse Trịnh Nguyễn Thiên Giang.
Nhiệm kỳ 2013 - 2017.
Ban Chấp Hành ca đoàn  có sự thay đổi như sau.
1/- Anh Phêrô Phạm Quốc Huy - Đoàn Trưởng.
2/- Anh Giuse Trịnh Nguyễn Thiên Giang - Ca Trưởng.
3/- Chị Maria Lê Anh Đào - Thủ Quỹ.