Ban thường vụ qua các năm

  • Địa chỉ: 173/2/3 Dương Quảng Hàm, P.5, Q. Gò Vấp
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Vô Nhiễm
  • Điện thoại: 3894 0854
  • Năm thành lập: 1963 - 1990

1958

1.  Ông Antôn        Nguyễn Huy Đặng                      Trưởng ban
2.  Ông Giuse         Đỗ Văn Tuân                            Phó Ban
3.  Ông Phanxicô    Nguyễn Văn Vụ                         Thư Ký
4.  Ông                 Nguyễn Văn Viển                       Ban Xây dựng
5.  Ông                 Nguyễn Văn Kha                        Quản Giáo
 
1963

1.     Ông Antôn                      Nguyễn Huy Đặng                     Chủ Tịch Giáo Xứ
2.     Ông Giuse                      Đỗ Văn Tuân                             Phó Chủ tịch.
3.     Ông Phanxicô                 Nguyễn Văn Vụ                         Thư Ký.
4.     Ông Phanxicôxaviê          Nguyễn Văn Giậu                      Thủ Quỹ.
5.     Ông Đaminh                   Hoàng Ngọc Hoan                     Uỷ Viên.

1966

1.     Ông  Nguyễn Văn Thưởng                   Chủ Tịch Giáo Xứ
2.     Ông  Tô Văn Tu                                  Phó Chủ Tịch Giáo Xứ.
3.     Ông  Nguyễn Văn Kiểm                       Thư Ký.
4.     Ông  Lê Văn Bộ                                 Thủ Quỹ.
5.     Ông  Nguyễn Văn Khiểm                     Quản Giáo.

1999-2002
1. Ông Phanxicôxaviê            Vũ Xuân Soi                         Chủ Tịch Giáo Xứ
2. Ông Giuse                        Đỗ Thành Tâm                     Phó nội vụ.
3. Ông Giuse                        Nguyễn Văn Chức                 Phó ngoại vụ
4. Ông Giacôbê                    Trần Văn Nhất                      Thư ký Giáo Xứ.
5. Ông Phêrô                       Nguyễn Ngọc Khôi                 Thủ Quỹ Giáo Xứ.
 

2004-2006
1) Ông Giacôbê                       Trần Văn Nhất                 Chủ tịch Giáo Xứ.
2) Ông Giuse                          Nguyễn Văn Chức            Phó Chủ Tịch/ Nội Vụ.
3) ông Phanxicôxaviê               Vũ Xuân Soi                     Phó Chủ Tịch/Ngoại Vụ.
4) Ông Antôn                          Phạm Đăng Khải              Phó Chủ Tịch/Xã Hội.
5) Ông Giuse                          Nguyễn Tấn Đức              Thư Ký Giáo Xứ.

2007-2009
1) Ông Giacôbê                Trần Văn Nhất                 Chủ Tịch Giáo Xứ.
2) ông Giuse                    Đỗ Thành Tâm                Phó chủ Tịch/Nội Vụ.
3) Ông Dominicô              Mai Văn Thân                  Phó chủ Tịch/Ngoại Vụ.
4) Bà Maria                     Đào Thị Mỹ Lệ                 Thư Ký Giáo Xứ.
5) Ông Phêrô                   Nguyễn Ngọc Khôi           Thủ Quỹ Giáo Xứ.

2010-2014
1. Ông     Phanxicô-xaviê         Vũ Xuân Soi                         Chủ tịch HĐMV Giáo Xứ.
2. Ông     Giuse                       Nguyễn Trọng Kỳ                 Phó chủ Tịch/nội Vụ.
3. Ông     Antôn                      Nguyễn Đức Sinh                  Phó chủ Tịch/Ngoại Vụ.
4. Bà       Maria                       Đào Thị Mỹ Lệ                      Thủ quỹ HĐMV Giáo xứ
5. Ông     Phaolô                    Lê Quốc Tuấn                       Thư ký HĐMV Giáo xứ

2014-2017
·         Anton Nguyễn Đức Sinh           - Chủ Tịch HĐMV
·         Giuse Nguyễn Trọng Kỳ           - Phó Nội Vụ
·         Phero Vũ Tiến Đạt         - Phó Ngoại Vụ
·         Maria Đào Thị Mỹ Lệ      - Thủ Quỉ
·         Phaolo Phạm Tín Thông           - Thư Kí