Hiệp Hội Thánh Mẫu

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

Giới Trẻ Thánh Mẫu (Hiệp Hội Thánh Mẫu)

Lễ Quan Thầy: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (Lễ Mông Triệu)
Ngày kính nhớ:  15/8 (ngày theo lịch công giáo)
 
I. Đòan Đa Minh Saviô(tiền thân Giới Trẻ Thánh Mẫu hiện nay):
   - Thành lập từ năm 1960 do Cha Giuse Đòan Phi Hùng Linh hướng:
  1. Nhiệm kỳ 1960 – 1965:
. Ô. Trần Y – Đòan truởng
. Ô. Trần Ngọc Mùi – Đòan phó
. Ô. Đinh Văn Huân – Đòan phó
. Ô. Nguyễn Văn Huyền – Thư ký
  
* Năm 1965, Đòan Đa Minh Savio đổi thành Tô Ma Thiện do Cha Giuse Đinh Công Hùynh Linh hướng thay thế Cha Giuse Đòan Phi Hùng.
   2. Nhiệm kỳ 1965 – 1970:
   Ô. Vũ Văn Quý – Đòan trưởng
   Ô.Mai Hồng Thái – Đòan phó
   Ô. Trần Ngọc Lợi – Đòan phó
   Ô. Lại Ngọc Duy – Thư ký
3.Nhiệm kỳ 1970 – 1972:
. Phaolô Nguyễn Trọng Nam – Đòan trưởng
. Matthêu Bùi Đức Thắng – Đòan phó
. Giuse Trần Văn Huynh – Thư ký
. Giuse Nguyễn Văn Trợ – Thủ quỹ
* Năm 1972, Đòan Tô Ma Thiện đổi thành Giới Trẻ Thánh Mẫu trực thuộc Liên Đòan Hiệp Hội Thánh mẫu do Cha Giacôbê Đỗ Minh Lý làm Giám đốc
         4.Nhiệm kỳ 1972 – 1974:
.             Matthêu Bùi Đức Thắng – Đòan trưởng
.             Tôma Trần Văn Ái – Đòan phó
.             Giuse Đỗ Ngọc Long – Thư ký
.             Giuse Lê Bá Loan – Thủ quỹ
          5. Nhiệm kỳ 1974 – 1975:
            . Giuse Đỗ Ngọc Long – Đòan trưởng
            . Tôma Trần Văn Ái – Đòan phó
            . Antôn Phạm Minh Châu – Thư ký
            . Giuse Lê Bá Loan – Thủ quỹ
          6. Nhiệm kỳ 1975 – 1984:
              Trong nhiệm kỳ này, Giới Trẻ HHTM cùng Đòan Vô Nhiễm thành lập Ca
              Đòan lấy tên là Ca Đòan Con Đức Mẹ. do Cha Luca Trần Khánh Tích làm
              Linh hướng.
            . Phêrô Phan Nghĩa Vượng – Đòan trưởng
            . Phêrô Nguyễn Quang Trung – Đòan phó
            . Giuse Đinh Văn Đang – Thư ký
 
Ban Chấp Hành Ca Đòan Con Đức Mẹ
          1.Nhiệm kỳ 1978 – 1980:
            . Phaolô Đinh Thế Hùng – Ca đòan trưởng
            . Phêrô Phạm Nghĩa Vượng – Ca đòan phó + Ca trưởng
            . Giuse Phạm Văn Đòan  - Thư ký
          2. Nhiệm kỳ 1980 – 1987:
            . Phêrô Phạm Nghĩa Vượng – Ca đòan trưởng + Ca trưởng
            . Phêrô Nguyễn Quang Trung – Ca đòan phó + Ca trưởng
            . Anna Vũ Thị Thúy Hồng – Thủ quỹ
            . Maria Phạm Thị Kim Lan – Thư ký
Đòan HHTM nhiệm kỳ 1984 – 1987:
            . Giuse Đỗ Ngọc Hoàng – Đòan trưởng
            . Tôma Trịnh Anh Linh – Đòan phó
            . Giuse Nguyễn Ngọc Thơ – Đòan phó
            . Phêrô Nguyễn Văn Huyền – Thư ký
          Nhiệm kỳ 1987 – 1996:
          Năm 1998 – 1992: Cha GB. Nguyễn Văn Hiếu và Cha Andrê Trần Minh
              Thông phụ trách Linh hướng
            . Giuse Nguyễn Ngọc Thơ – Đòan trưởng
            . Phêrô Nguyễn Văn Huyền – Đòan phó
            . Giuse Phạm Thanh Sơn – Thư ký
          Ca đòan Con Đức Mẹ Nhiệm kỳ 1987 – 1999:
            . Phêrô Nguyễn Văn Huyền – Ca đòan trưởng
            . Maria Đào Thị Điệp – Ca đòan phó
            . Giuse Đỗ Văn Phi – Ca trưởng
            . Tôma Trương Đức Thăng – Ca trưởng
            . Maria Nguyễn thị Kim Oanh – Thủ quỹ
            . Têrêsa Trần Thị Bích Liên – Thư ký
          Đòan HHTM nhiệm kỳ 1996 – 1999: Cha Andrê Trần Minh Thông và Cha
             Tôma Hòang Ngọc Công phụ trách Linh hướng
            . Phaolô Trương Đúc Tiến – Đòan trưởng
            . Giuse Nguyễn Ngọc Thơ – Đòan phó
            . Phêrô Trần Công Đức - Đòan phó
            . Giuse Phạm Thanh Sơn – Thư ký
            . Phêrô Đinh Như Hải Hà - Thủ quỹ
         
*  Nắm 1999, hai đòan Giới Trẻ HHTM và đòan Vô Nhiễm hợp thành Giới Trẻ   Thánh Mẫu do Cha Tôma Hòang Ngọc Công và Cha Giuse Đỗ Mạnh Cường         Linh hướng từ năm 2001 đến nay:
          1. Nhiệm kỳ 1999 - 2002:
            . Phêrô Đinh Như Hải Hà – Đòan trưởng
            . Giuse Trần Ngọc Hòang – Đòan phó
            . Phaolô Trương Đức Tiến – Đòan phó
            . Maria Phạm Thị Ánh Tuyết – Thư ký
            . Maria Nguyễn Thị Kim Thanh – Thủ quỹ
          2. Nhiệm kỳ 2002 – 2004:
            . Giuse Trần ngọc Hòang – Đòan trưởng
            . Phaolô Lê Hòai Phong – Đòan phó
            . Phaolô Phạm Trường Sơn – Đòan phó
            . Têrêsa Phạm Cao Thụy Thúy Vân – Thư ký
            . Maria Đỗ Thị Hòang Oanh – Thủ quỹ
          3. Nhiệm kỳ 2004-:
            . Phaolô Lê Hòai Phong - Đòan trưởng
            . Giuse Đỗ Hồng Phong – Đòan phó
            . Giuse Nguyễn Quốc Phong – Đòan phó
            . Maria Nguyễn Thị Diễm Lệ – Thư ký I
            . Anna Phan Thị Thùy Uyên – Thư ký II
            . Maria Đỗ Thị Hòang Oanh – Thủ quỹ.