Hội đồng mục vụ

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

I/ Ban Thường Vụ HĐMV.GX đương nhiệm: 2014 - 2018:

* Giacôbê Phan Quốc Việt - Chánh trương
* Tađêô Trần Quốc Toản - Phó truơng Nội vụ
* Phaolô Trần Tiến Thi - Phó trương Ngoại vụ
* Tôma Aquinô Nguyễn Công Hiến  - Tổng thư ký
* Giuse Trần Bảo Thạch - Thư ký
* Giuse Phạm Hùng Lâm - Tổng Thủ quỹ
* Giuse Nguyễn Hữu Chiến - Thủ quỹ
* Giuse Nguyễn Văn Việt - Tuần kiểm
* Giuse Nguyễn Ngọc Đức - Tuần kiểm
* Giuse Trần Văn Huỳnh - Tuần kiểm
* Phêrô Vũ Xuân Hiệp - Tuần kiểm

II/  Các Ban Thường Vụ / HĐMV.GX từ năm 1955 đến nay:

1. Nhiệm kỳ 1955 - 1960:
* Giuse Nguyễn Văn Huy - Chánh trương (RIP)
* Antôn Nguyễn Như Ngọc - Tổng thư ký (RIP)
* Rôcô Đinh Cương - Tuần kiểm (RIP)
2. Nhiệm kỳ 1960 - 1963:
* Giuse Nguyễn Văn Huy - Chánh trương (RIP)
* Phaolô Phạm Hiếu Thuận - Phó trương (RIP)
* Giuse Nguyễn Công Thành - Tổng thư ký
* Giuse Nguyễn Văn Quy - Tài chính (RIP)
* Augustinô Nguyễn Đạo - Tổng thủ quỹ (RIP)
* Giuse Đỗ Khiêm - Tuần Kiểm (RIP)
3. Nhiệm kỳ 1963 - 1966:
* Antôn Nguyễn Như Ngọc - Chánh trương (RIP)
* Grêgôriô Trương Vân Dương - Phó trương (RIP)
* Phêrô Lê Quang Hinh - Tổng thư ký (2 năm) (RIP)
* Rôcô Đinh Công Phượng - Ủy viên tài chính (RIP)
* Giuse Đỗ Rao - Tổng thủ quỹ (RIP)
* Giuse Phạm Lại - Tuần kiểm (2 năm) (RIP)
4. Nhiệm kỳ 1966 - 1969:
* Grêgôriô  Trương Vân Dương - Chánh trương (RIP)
* Giuse Vũ Văn Hóa - Phó trương (RIP)
* Phaolô Đào Văn Nhạ - Tổng thư ký (RIP)
* Phêrô Nguyễn Văn Hiền - Tổng thủ quỹ (RIP)
* Ventô Trần A - Tuần Kiểm (RIP)
5. Nhiệm kỳ 1969 - 1972:
* Grêgôriô Trương Vân Dương - Chánh trương (RIP)
* Giuse Phạm Ngọc Phúc  - Phó trương (RIP)
* Phaolô Đào Văn Nhạ - Tổng thư ký (RIP)
* Stêphanô Phạm Văn Phúc - Tổng thủ quỹ (RIP)
* Micae Trần Văn Huyến - Tuần Kiểm (RIP)
* Phaolô Lê Văn Dũng - Tuần Kiểm (RIP)

6. Nhiệm kỳ 1972 - 1975:
* Giuse Nguyễn Công Thành - Chánh trương
* Stêphanô Phạm Văn Phúc - Phó trương (RIP)
* Marcô Nguyễn Ngọc Hân - Tổng thư ký
* Phaolô Đinh Khắc Chí - Tổng thủ quỹ
* Giuse Nguyễn Văn Viết - Tuần kiểm
* Giuse Phạm Thủ - Tuần kiểm
* Fx. Trần Ngọc Lợi - UV. Giáo dục
* Fx. Phạm Quang Giá - UV. Truyền bá Phúc âm
* Giuse Nguyễn Xuân Định - UV. Truyền thông Xã hội
* GB. Đỗ Phan - UV. Phát triển
7. Nhiệm kỳ 1975 - 1988:
* Giuse Nguyễn Công Thành - Chánh trương (1975 - 1985)
* Stêphanô Phạm Văn Phúc - Phó trương (Q.Chánh trương 1985 - 1988) (RIP)
* Phaolô Lê Mạnh Hồng - Tổng thư ký (RIP)
* Antôn Phạm Ngọc Tích - Tổng thủ quỹ (RIP)
* Giuse Nguyễn Văn Viết - Tuần kiểm
* Fx. Phạm Quang Giá - Tuần kiểm
8. Nhiệm kỳ 1988 - 1994:
* Marcô Nguyễn Ngọc Hân - Chánh trương
* Vicentê Trương Tiến Bảo - Phó trương I
* Giuse Nguyễn Văn Viết - Phó trương II
* Ignatiô Trần Thanh - Tổng thư ký (RIP)
* Phaolô Nguyễn Bá Tụng - Tổng thủ quỹ (RIP)
9. Nhiệm kỳ 1994 - 2000:
* Antôn Phạm Như Công - Chánh trương
* Phêrô Nguyễn Đức Thuần - Phó trương I
* GB. Lê Kim Ngô - Phó trương II
* Phêrô Nguyễn Văn Hạnh - Tổng thư ký (RIP)
* Gioan Vũ Văn Thảo - Tổng thủ quỹ (RIP)
* Phêrô Phạm Văn Thơ - Tuần kiểm
* Vicentê Trần Văn Thông - Tuần Kiểm (RIP)
* GB. Đỗ Xuân Tĩnh - Tuần kiểm
10. Nhiệm kỳ 2000 - 2005:
* Antôn Phạm Văn Tỵ - Chánh trương
* Giuse Trần Văn Giáp - Phó trương I
* Phêrô Phạm Liêm - Phó trương II
* Giuse Đinh Văn Thơ - Tổng thư ký
* Andre Nguyễn Di Cư - Thư ký
* Vicentê Phạm Đình Phương - Tổng thủ quỹ
* Giuse Nguyễn Công Toản - Thủ quỹ (RIP)
* Phêrô Nguyễn Văn Hiển - Tuần kiểm (RIP)
* Phêrô Nguyễn Ngọc Nam - Tuần kiểm (RIP)
11. Nhiệm kỳ 2005 - 2010:
* Andre Nguyễn Di Cư - Chánh trương
* Ignatiô Trần Thanh - Phó trương Nội (RIP)
* Giacôbê Phan Quốc Việt - Phó trương Ngoại
* Simon Giuda Trần Quốc Toản - Tổng thư ký
* Fx. Phạm Chí Thiện - Phó TTK
* Antôn Đinh Nguyên Hùng - Tổng thủ quỹ
* Giuse Lê Đức Khánh - Tuần kiểm
* Bênêdictô Phạm Quang Luyến - Tuần kiểm
Sinh hoạt Hội đồng Mục vụ Giáo xứ: Họp định kỳ tối thứ tư đầu tháng, lúc 19 giờ 30
12. Nhiệm kỳ 2010 - 2014:
* Ingatio Trần Thanh - Chánh trương (2010 - 2013) RIP
* Giacôbê Phan Quốc Việt - Phó trương Nội vụ (Q.chánh trương 2013 - 2014)
* Giuse Nguyễn Đức Long - Phó trương Ngoại vụ
* Giuse Phạm Quang Khải - Tổng thư ký
* Phaolô Trần Tiến Thi - Tổng thủ quỹ
* Giuse Nguyễn Hữu Chiến - Thủ quỹ
* Giuse Phạm Hùng Lâm - Tuần kiểm
* Giuse Nguyễn Văn Ngọc - Tuần kiểm