Bao đồng 2

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

GIÁO PHẬN TP.HCM
 

 
 

GIÁO LÝ BAO ĐỒNG II
 

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN THIẾU NHI THÁNH THỂ
 

CẤP I, NGÀNH NGHĨA

 
 
 

Mục lục

Bài 1. Các bí tích trong Hội thánh                                            
       2. Bí tích Rửa tội                                                                
       3. Bí tích Thêm sức                                                          
       4. Bí tích Thánh Thể                                                         
       5. Thánh lễ                                                                        
       6. Bí tích Hòa giải                                                            
       7. Đời sống mới trong Đức Kitô                                      
       8. Bí tích Xức dầu bệnh nhân                                          
       9. Chăm sóc bệnh nhân                                                    
     10. Ơn thiên triệu - Bí tích Truyền chức thánh                  
     11. Bí tích Hôn phối                                                           
     12. Cầu nguyện                                                                  
     13. Hội thánh với chức vụ tư tế                                         
     14. Hội thánh với chức vụ ngôn sứ                                    
     15. Hội thánh với chức vụ vương giả                                
     16. Các công cuộc bác ái của Hội Thánh                           
     17. Hội thánh Duy Nhất                                                     
     18. Hội thánh Thánh Thiện                                                 
     19. Hội thánh Công Giáo                                                   
     20. Hội thánh Tông truyền                                                 
     21. Nghi thức tuyên xưng đức tin

GIÁO PHẬN TP.HCM
 

 
 

GIÁO LÝ BAO ĐỒNG II
 

CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN THIẾU NHI THÁNH THỂ
 

CẤP I, NGÀNH NGHĨA

 
 
 

Mục lục

Bài 1. Các bí tích trong Hội thánh                                            
       2. Bí tích Rửa tội                                                                
       3. Bí tích Thêm sức                                                          
       4. Bí tích Thánh Thể                                                         
       5. Thánh lễ                                                                        
       6. Bí tích Hòa giải                                                            
       7. Đời sống mới trong Đức Kitô                                      
       8. Bí tích Xức dầu bệnh nhân                                          
       9. Chăm sóc bệnh nhân                                                    
     10. Ơn thiên triệu - Bí tích Truyền chức thánh                  
     11. Bí tích Hôn phối                                                           
     12. Cầu nguyện                                                                  
     13. Hội thánh với chức vụ tư tế                                         
     14. Hội thánh với chức vụ ngôn sứ                                    
     15. Hội thánh với chức vụ vương giả                                
     16. Các công cuộc bác ái của Hội Thánh                           
     17. Hội thánh Duy Nhất                                                     
     18. Hội thánh Thánh Thiện                                                 
     19. Hội thánh Công Giáo                                                   
     20. Hội thánh Tông truyền                                                 
     21. Nghi thức tuyên xưng đức tin