Linh mục phục vụ

  • Địa chỉ: 10/8 Ấp Trung Lân, Bà Điểm
  • Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
  • Điện thoại: 3712 6055
  • Năm thành lập: 1863 - 1992
Giáo xứ Bà Điểm được hình thành từ năm 1863, đến nay đã trải qua 150 năm lịch sử.
Với quá trình phát triển lâu dài, cộng thêm những biến cố thay đổi xã hội, đã có những tác động trực tiếp đến tư liệu riêng của Giáo xứ. (xin xem phần Lược Sử Giáo Xứ)
Dựa vào tư liệu của Cha Phêrô Trần Văn Thanh nguyên chánh xứ Bà Điểm từ năm 2003 đến năm 2010 sưu tầm và biên soạn, xin được tóm tắt giới thiệu như sau:
Từ năm 1954 đến năm 1957 : Cha Thời.
Từ năm 1957 đến năm 1962 : Cha Thiên.
Từ năm 1762 đến năm 1964 : Cha Khánh , Cha Thời.
Từ năm 1964 đến năm 1971 : Cha Nhạn , Cha Phan , Cha Ngọc.
Từ năm 1971 đến năm 1972 : Cha Thời.
Từ năm 1972 đến năm 1973 : Cha Phú.
Từ năm 1773 đến năm 1975 : Cha Thời.
Từ năm 1975 đến năm 1977 : Cha Diên , Cha Hưng, Cha Phan, Cha Hiếu
Từ năm 1977 đến năm 1985 : Cha Giuse Trần Văn Đắc
Từ năm 1985 đến năm 1992 : Cha Thống
Từ năm 1992 đến năm 1997 : Cha Gioakim Trần Tử Hải
Từ năm 1997 đến năm 1999 : Cha Phanxico Xavie Trần Văn Thi
Từ năm 1999 đến năm 2003 : Cha Antôn Phạm Gia Thuấn, Cha Hổ , Cha Quang , Cha Cường.
Từ tháng 9/2003 đến giữa 2010 : Cha Phêrô Trần Văn Thanh
Từ năm 2010 đến năm 2011 : Cha Phêrô Nguyễn Văn Bắc
Từ tháng 12/2011 đến nay : Cha Gioan Maria Vianney Chu Minh Tân.
Từ tháng 12/2013 đến nay : Cha phụ tá Giuse Trịnh Thanh Hoàng
Tóm lược: Gioan Trương Quang Vũ