Kỷ yếu Giáo xứ Thánh Gia

  • Địa chỉ: 18/2 Trần Quý Khoách, Tân Định, Q. 1
  • Bổn mạng: Thánh Gia
  • Điện thoại: 3848 3226
  • Năm thành lập: 1998