Kỷ yếu Giáo xứ Thánh Linh

  • Địa chỉ: Số 9 Đình Phong Phú, P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9
  • Bổn mạng: Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
  • Điện thoại: 3896 5074
  • Năm thành lập: 1965