Hội đồng mục vụ giáo xứ

  • Địa chỉ: 15/2 CMT8, P.5. Q. Tân Bình
  • Bổn mạng: Chúa Kitô Vua
  • Điện thoại: 3845 3834 - 3993 0046
  • Năm thành lập: 1957 - 1972

Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ
Giai Đoạn Từ Năm 1957 – 2016

Nhiệm Kỳ 1957 – 1961:

Chánh Trương: Đôminicô Lưu Đức Tiến
Phó Trương: Stêphanô Phan Văn Thông
Thư Ký: Đường

Nhiệm Kỳ 1961 – 1965:

Chánh Trương: Stêphanô Phan Văn Thông
Phó Trương: Đa Minh Trần Văn Tri
Thư Ký: Trần Văn Tài
Thủ Qũy: Đoàn Trung Phụng

Nhiệm Kỳ 1965 – 1968:

Chánh Trương: Đa Minh Trần Văn Tri
Phó Trương: Phanxicô Đặng Văn Dũng
Thư Ký: Giuse Đặng Văn Tuất
Thủ Qũy: Phêrô Nguyễn Đức Thành

Nhiệm Kỳ 1968 – 1971:

Chánh Trương: Phanxicô Đặng Văn Dũng
Phó Trương: Phaolô Vũ Văn Túc
Thư Ký: Giuse Trần Phong Thịnh

Nhiệm Kỳ 1971 – 1974:

Chánh Trương: Phêrô Nguyễn Đức Thành
Phó Trương 1: Giuse Trần Phong Thịnh
Phó Trương 2: An Tôn Nguyễn Bá Tánh
Thư Ký: Phêrô Trương Văn Chí
Thủ Qũy: Vinh Sơn Hoàng Văn Hạnh

Nhiệm Kỳ 1974 – 1977:

Chánh Trương: Giuse Trần Phong Thịnh
Phó Trương 1: An Tôn Nguyễn Bá Tánh
Phó Trương 2: Phanxicô Nguyễn Văn Tốn
Thư Ký: Phanxicô Nguyễn Xuân Hồng
Thủ Qũy: Đôminicô Nguyễn Văn Tiếu

Nhiệm Kỳ 1977 – 1981:

Chánh Trương: Phanxicô Nguyễn Xuân Hồng
Phó Trương 1: Giuse Hoàng Ngọc Tu
Phó Trương 2: Gioan B Nguyễn Viết Mai
Thư Ký: Bênêđictô Nguyễn Thanh Khiết
Thủ Qũy: An Tôn Ngô Trọng Hiếu

Nhiệm Kỳ 1981 – 1984:

Chánh Trương: Phanxicô Nguyễn Văn Tốn
Phó Trương 1: An Tôn Nguyễn Văn Chước
Phó Trương 2: Phaolô Vũ Văn Thân
Thư Ký: Phêrô Trần Văn Chí
Thủ Qũy: Phêrô Trần Văn Đẩu

Nhiệm Kỳ 1989 – 1990:

Chánh Trương: Phêrô Phạm Đức Kha
Phó Trương 1: Phêrô Trần Văn Đẩu
Phó Trương 2: An Tôn Vũ Đình Ngật
Thư Ký: Giuse Vũ Thanh Minh
Thủ Qũy: Gioan Nguyễn Tương Tự

Nhiệm Kỳ 1990 – 1993:

Chánh Trương: Phêrô Trần Văn Đẩu
Phó Trương 1: An Tôn Vũ Đình Ngật
Phó Trương 2: Giuse Vũ Thanh Minh
Thư Ký: Phanxicô Hoàng Văn Thức
Thủ Qũy: Giuse Khổng Hữu Đào

Nhiệm Kỳ 1993 – 1996:

Chánh Trương: An Tôn Vũ Đình Ngật
Phó Trương 1: Gioan Nguyễn Tương Tự
Phó Trương 2: Phanxicô Hoàng Văn Thức
Thư Ký: Stêphanô Nguyễn Thế Sơn
Thủ Qũy: Vicentê Phạm Văn Chín

Nhiệm Kỳ 1996 – 2000:

Chánh Trương: Giuse Khổng Hữu Đào
Phó Trương 1: Tôma Đỗ Văn Trị
Phó Trương 2: Stêphanô Nguyễn Thế Sơn
Thư Ký: Phêrô Phạm Đức Vương
Thủ Qũy: Phanxicô Nguyễn Văn Liệu

Nhiệm Kỳ 2000 – 2004:

Chánh Trương: Giuse Đinh Văn Sửu
Phó Trương 1: Phêrô Phạm Đức Vương
Phó Trương 2: Giuse Nguyễn Thành Đạt
Thư Ký: Cecilia Phạm Thị Ni
Thủ Qũy: Giuse Nguyễn Hữu Phước

Nhiệm Kỳ 2004 – 2008:

Chánh Trương: Giuse Nguyễn Thành Đạt
Phó Trương Ngoại Vụ: Giuse Nguyễn Hữu Phước
Phó Trương Nội Vụ: Phanxicô Xaviê Nguyễn Bá Tuyển
Thư Ký: Giuse Phạm Đức Hùng
Thủ Qũy: Đa Minh Nguyễn Quang Minh

Nhiệm Kỳ 2008 – 2012:

Chánh Trương: Giuse Hoàng Đình Thụy
Phó Trương Ngoại Vụ: Giuse Nguyễn Mạnh Hùng
Phó Trương Nội Vụ: Andrê Trương Mạnh Hùng
Thư Ký: Maria Trần Thị Tông
Thủ Qũy: Phaolô Trương Ngọc Trung.

Nhiệm Kỳ 2012 – 2016:

Chánh Trương: Ông Đa Minh Nguyễn Bá Châu.
Phó Trương Ngoại Vụ: Ông Giuse Phạm Đức Hùng.
Phó Trương Nội Vụ: Ông Giuse Nguyễn Công Đạt.
Thư Ký: Ông Cosma Hoàng Văn Thực.
Thủ Qũy: Ông Phaolô Trương Quốc Trung.

Hội Đồng Mục Vụ Khóa 15

Giuse Nguyễn Mạnh Hùng.