Phụng vụ

  • Địa chỉ: 2287 Phạm Thế Hiển, P.6, Q. 8
  • Bổn mạng: Đức Mẹ Mân Côi
  • Điện thoại: 39812896 - 3856 9139
  • Năm thành lập: 1955 - 1972

Ca Đòan Phụng Vụ.

 
Lễ Quan Thầy: Thánh Tâm Chúa Giêsu
Ngày kính nhớ: Đầu tháng 6 (ngày theo lịch công giáo)

I. Đòan Thanh Nữ:

        1. Nhiệm kỳ 1956 – 1962:
.            Anna Phạm Thị Thanh – Đòan truởng
.            Têrêsa Phạm Thị Nhạn – Đòan phó
.            Anna Lê Thị Nữ – Thư ký
.            Anna Phạm Thị Sáu – Thủ quỹ
        2.Nhiệm kỳ 1962 – 1965:
.           Têrêsa Phạm Thị Nhạn – Đòan trưởng
.            Anna Phạm Thị Sáu – Đòan phó
.           Têrêsa Trần Thị Tuyết – Thư ký
.            Chị Huê – Thủ quỹ
         3.Nhiệm kỳ 1965 – 1968:
.            Maria Mai Thị Sửu – Đòan trưởng
.            Têrêsa Trần Thị tuyết – Đòan phó
.             Maria Nguyễn thị Hoa – Thư ký
.             Maria Trần Thị Là – Kiểm sóat viên
         4.Nhiệm kỳ 1968 – 1971:
.             Têrêsa Đỗ Thị Hiên – Đòan trưởng
            . Maria Trần Thị Sự – Đòan phó
.             Têrêsa Trần Thị Tuyết – Thư ký
.             Maria Trần Thị Là – Thủ quỹ
          5. Nhiệm kỳ 1971 – 1974:
            . Catarina Lại Thị Minh Nguyệt – Đòan trưởng
            . Maria Trần Thị Nguỵêt – Đòan phó
            . Têrêsa Phan Thị Ngọc Hà – Thư ký
            . Maria Vũ Thị Vóc – Thủ quỹ
            . Maria Mai Thị Thu – Kiểm sóat viên
          6. Nhiệm kỳ 1974 – 1977:
            . Maria Trần Thị Nguyệt – Đòan trưởng
            . Anna Nguyễn thị Kim Loan – Đòan phó
            . Maria Mai Thị Thu – Thủ quỹ
            . Têrêsa Mai Thị Ngọc Diễm – Kiểm sóat viên
          7. Nhiệm kỳ 1977 – 1980:
            . Têrêsa Trần Thị Tuyết – Đòan trưởng
            . Maria Nguyễn Thị Hoa – Đòan phó
            . Catarina Lại Thị Minh Nguỵêt – Thư ký
            . Têrêsa Đỗ Thị Hiên – Thủ Quỹ
            . Maria Trần Thị Là – Kiểm sóat viên
          8. Nhiệm kỳ 1980 – 1983:
            . Maria Mai Thị Ngọc Diễm – Đòan trưởng

II. Đến năm 1983, Đòan Thanh nữ được đổi thành Ca đòan Phụng Vụ:

            1. Nhiệm kỳ 1983 – 1986:
            . Maria Đỗ Thị Ngọc Liên – Đòan trưởng
            . Anna Nguyễn Thị Dung – Đòan phó
            . Maria Nguyễn Thị Kim Loan – Đòan phó
            . Maria Lê Thị Kim – Thủ quỹ
            . Anna Trần Thị Mận – Thư ký
          2. Nhiệm kỳ 1986 – 1989:
            . Giuse Phạm Chí Thiện – Đòan trưởng
            . Phêrô Nguyễn Đức Đại – Đòan phó
            . Têrêsa Nguyễn Thị Nhung – Thư ký
            . Maria Lê Thị Thanh Xuân – Thủ quỹ
          3. Nhiệm kỳ 1989 - 1992:
            . GB. Phạm Văn Điện – Đòan trưởng
          4. Nhiệm kỳ 1992 – 1995:
            . Goretty Trần Thị Ngọc Anh – Đòan trưởng
            . Phêrô Phan Khắc Triển – Đòan phó
            . Maria Nguyễn Thị Kim Lạc – Đòan phó
            . Cécilia Nguyễn Thị Sang – Thủ quỹ
          5. Nhiệm kỳ 1995 - 2000:
            . Giuse Phạm Quốc Anh – Đòan trưởng
            . Giuse Nguyễn Văn Việt – Đòan phó
            . GB. Phạm Đình Khải – Đòan phó
            . Cécilia Nguyễn Thị Sang – Thủ quỹ
          6. Nhiệm kỳ 2000 – 2005:
            . Phêrô Trần Quốc Hùng – Đòan trưởng
            . Giuse Nguyễn Ngọc Châu – Đòan Phó
            . Giuse Nguyễn Thanh Hùng – Đòan phó
            . Maria Vũ Ngọc Hiếu – Thủ quỹ.