Hội đồng mục vụ

 • Địa chỉ: 10/8 Ấp Trung Lân, Bà Điểm
 • Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ
 • Điện thoại: 3712 6055
 • Năm thành lập: 1863 - 1992

 DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÁC GIÁO KHU
 

GIÁO KHU 1: (Phêrô)

 1. Phanxicô Xavie Nguyễn Khắc Thịnh (1961)  -  Trưởng khu
 2. Giuse  Nguyễn Minh Luân                  (1969) – Phó nội
 3. Giuse Nguyễn Ngọc Ẩn                      (1952) – Phó ngoại
 4. Philiphê Bùi Đức Duy                        (1969) – Thư ký
 5. Maria Nguyễn Thị Kim Phụng           (1947) – Thủ quỹ kiêm bác ái
 6. Maria Đinh Thị Nghĩa                        (1952) – Bác ái

GIÁO KHU 2: (Giuse)

 1. Giuse Nguyễn Thành Châu                  Trưởng khu
 2. Giuse Nguyễn Mạnh Cường                 Phó khu kiêm Thư ký
 3. Giuse Nguyễn Văn Trưởng                  Bác Ái        
 4. Đaminh Trần Văn Chủng                     Bác Ái        
 5. Gioan Baotixita Trần Văn Đường        Caritas        
 6. Anna Quách Thị Lê                              Thủ Quỹ

 
GIÁO KHU 3: (Têrêsa)

 1. Đaminh Nguyễn Quốc Trung (1968)          Trưởng khu
 2. Antôn  Đỗ Quốc Trị                (1969)          Phó khu
 3. Tađêô Trần Đức Huấn (Ngữ)  (1955)          Phó khu
 4. Phaolô Trần Khắc Phong        (1959)          Phó khu
 5. Đaminh Nguyễn Văn Thành    (1963)         Thư Ký
 6. Maria  Vũ Thị Hương              (1956)         Thủy quỹ

 
GIÁO KHU 4: ( Đức Mẹ Mân Côi)

 1. Giuse Đoàn Công Phương:   trưởng ban.
 2. Giuse  Phạm Quang Hiển:     phó nội.
 3. Vincente  Đoàn Tất Thành:    phó ngoại.
 4. Phêrô  Nguyễn Huề:              thư ký.
 5. Giuse  Nguyễn Quốc Dũng:   thủ quỹ.