Giáo hạt Gia Định

Linh mục đồng hành Tủ sách online Giáo xứ
--- Gia Định

Thông tin tổng quát

Thành viên Tác phẩm dự thi Bài viết Video Album Bài đăng TGPSAIGON.NET
14 13 4 3 6 855
# Ảnh Bài đăng tgpsaigon.net Tủ sách online Giáo xứ Năm TH. Ghi chú
1
Tủ sách Thị Nghè 2010 Thành viên
2
Tủ sách Gia Định 2010 Thành viên
3
Tủ sách Gia Định 2018 Thành viên
4
Tủ sách Bình Lợi 2015 Thành viên
5
Tủ sách Bình Lợi 2019 Thành viên
6 --- Tủ sách Bình Lợi 2019 Th.v
7
--- Thị Nghè 2010 Th.v
8
Tủ sách Hàng Xanh 2021 Th.v
9 --- Tủ sách Thị Nghè 2000 Th.v
10
Tủ sách Gia Định không có Thành viên
11 --- Tủ sách Thanh Đa --- Học viên
12 --- --- Bình Lợi 2019 Th.v
13 --- Tủ sách Gia Định Th.v

Lưu ý: Vì các tác phẩm trong các "Tủ sách online cá nhân" phản ánh suy tư riêng của từng cá nhân, nên BBT TITOCO không chịu trách nhiệm trên nội dung của các tác phẩm ấy.