Giáo hạt Phú Thọ

Linh mục đồng hành Tủ sách online Giáo xứ
--- Thánh Giuse

Thông tin tổng quát

Thành viên Tác phẩm dự thi Bài viết Video Album Bài đăng TGPSAIGON.NET
59 19 11 6 2 182
# Ảnh Bài đăng tgpsaigon.net Tủ sách online Giáo xứ Năm TH. Trạng thái Ghi chú
1
Tủ sách Thăng Long --- Học viên
2 --- --- Tân Trang --- Học viên
3
--- Đồng Tiến --- Học viên
4
(Chưa kích hoạt tài khoản)
--- --- Hòa Hưng 2016 Thành viên
5 --- --- Hòa Hưng --- Học viên
6
(Chưa kích hoạt tài khoản)
--- --- Hòa Hưng 2011 Thành viên
7
Hòa Hưng --- Học viên
8 --- --- Tân Phước --- Học viên
9 --- --- Bình Thới --- Học viên
10 --- --- Hòa Hưng --- Học viên
11 --- --- Hòa Hưng --- Học viên
12 --- --- Hòa Hưng --- Học viên
13 --- --- Bình Thới --- Học viên
14 --- Tủ sách Hòa Hưng --- Học viên
15
(Chưa kích hoạt tài khoản)
--- --- Hòa Hưng --- Học viên
16 --- --- Hòa Hưng --- Học viên
17 --- --- Đồng Tiến --- Học viên
18 --- --- Tân Phước --- Học viên
19 --- Tủ sách Hòa Hưng --- Học viên
20 --- --- Tân Trang --- Học viên
21 --- --- Tân Phú Hòa --- Học viên
22
--- Tân Phước --- Học viên
23 --- --- Đồng Tiến --- Học viên
24 --- --- Hòa Hưng --- Học viên
25 --- --- Hòa Hưng --- Học viên
26 --- --- Hòa Hưng --- Học viên
27 --- --- Hòa Hưng chưa tuyên hứa Thành viên
28 --- --- Tân Phước --- Học viên
29 --- --- Đồng Tiến --- Học viên
30 --- --- Hòa Hưng --- Học viên
31 --- --- Tân Phước --- Học viên
32 --- --- Hòa Hưng --- Học viên
33 --- --- Hòa Hưng --- Học viên
34 --- --- Hòa Hưng --- Học viên
35 --- --- Hòa Hưng --- Học viên
36 --- --- Tân Trang --- Học viên
37 --- --- Bình Thới --- Học viên
38 --- --- Hòa Hưng --- Học viên
39
(Chưa kích hoạt tài khoản)
--- --- Hòa Hưng khong co Thành viên
40 --- --- Hòa Hưng --- Học viên
41 --- --- Hòa Hưng --- Học viên
42 --- --- Hòa Hưng --- Học viên Không
43
(Chưa kích hoạt tài khoản)
--- --- Tân Trang 2023 Thành viên
44
(Chưa kích hoạt tài khoản)
--- --- Tân Trang 2023 Thành viên
45
Bắc Hà 2011 Thành viên
46
--- Vĩnh Hoà 2010 Thành viên
47 Bài mới đăng (chờ duyệt) --- Vĩnh Hoà 2012 Thành viên
48
Tủ sách Bắc Hà Không có Thành viên
49
Tủ sách Bắc Hà 2023 Thành viên
50
Tân Trang 2010 Thành viên
51
Phú Hòa Thành viên
52
--- Vĩnh Hoà 2020 Thành viên
53
--- Phú Hòa 2011 Th.v
54
Phú Bình 2011 Th.v
55
Đồng Tiến 2015 Th.v
56 --- Phú Bình 2010 Th.v
57 --- Hòa Hưng 2022 Th.v
58 --- Phú Hòa 15/05/2021 Th.v

Lưu ý: Vì các tác phẩm trong các "Tủ sách online cá nhân" phản ánh suy tư riêng của từng cá nhân, nên BBT TITOCO không chịu trách nhiệm trên nội dung của các tác phẩm ấy.