Giáo hạt Sài Gòn - Chợ Quán

Linh mục đồng hành Tủ sách online Giáo xứ
--- Cầu Kho

Thông tin tổng quát

Thành viên Tác phẩm dự thi Bài viết Video Album Bài đăng TGPSAIGON.NET
35 18 15 3 0 227
# Ảnh Bài đăng tgpsaigon.net Tủ sách online Giáo xứ Năm TH. Trạng thái Ghi chú
1
Cầu Kho 2018 Thành viên
2
--- Mai Khôi 2010 Thành viên
3
Tủ sách Chánh Tòa --- Học viên 2023 TTMV TQ-DX-SX
4 --- --- Chánh Tòa --- Học viên 2024 Marketing
5 --- --- Chánh Tòa --- Học viên 2024 Marketing
6 --- Tủ sách Jeanne d'Arc --- Học viên 2023 TTMV TV Tin Mừng
7
Tủ sách Chánh Tòa --- Học viên 2023 TTMV TQ-DX
8 --- Tủ sách Chợ Quán --- Học viên 2023 TTMV TQ
9
Mạc ty Nho --- Học viên 2023 TTMV TQ
10
Mạc ty Nho --- Học viên 2023 TTMV TQ
11 --- --- Chợ Quán --- Học viên 2023 TTMV DX
12
Tủ sách Bình Phước --- Học viên
13 --- Chợ Quán --- Học viên
14 --- Bình Phước --- Học viên
15 --- --- Bình Phước --- Học viên
16
Chợ Quán 2023 Thành viên
17
--- Chợ Quán 2018 Thành viên
18
Tủ sách Cầu Kho 2022 Thành viên
19
Chợ Quán 2022 Thành viên
20
Tủ sách Chợ Quán 2022 Thành viên 2023 TTMV DX
21
Vườn Chuối 2013 Thành viên
22
--- Chợ Quán 2010 Thành viên
23 --- Mai Khôi 2018 Th.v
24 --- --- Chợ Quán 2010 Th.v
25 --- --- An Bình 2018 Th.v
26 --- --- Chợ Quán 2018 Th.v
27 --- --- Bàn Cờ 2010 Th.v
28
Jeanne d'Arc --- Cộng tác viên
29 --- --- Cầu Kho 2010 Th.v
30 --- --- Cầu Kho 2019 Th.v
31 --- --- Cầu Kho 2018 Th.v
32
(Chờ duyệt)
--- --- Bình Phước --- Cộng tác viên
33
(Chờ duyệt)
--- --- Chợ Đũi --- Cộng tác viên
34
(Chờ duyệt)
--- Mạc ty Nho --- Cộng tác viên

Lưu ý: Vì các tác phẩm trong các "Tủ sách online cá nhân" phản ánh suy tư riêng của từng cá nhân, nên BBT TITOCO không chịu trách nhiệm trên nội dung của các tác phẩm ấy.