Giáo hạt Tân Định

Linh mục đồng hành Tủ sách online Giáo xứ
--- An Phú

Thông tin tổng quát

Thành viên Tác phẩm dự thi Bài viết Video Album Bài đăng TGPSAIGON.NET
37 46 11 9 26 330
# Ảnh Bài đăng tgpsaigon.net Tủ sách online Giáo xứ Năm TH. Trạng thái Ghi chú
1 --- --- Công Lý --- Học viên
2 --- --- Công Lý --- Học viên
3 --- --- Công Lý --- Học viên
4 --- --- An Phú --- Học viên
5 --- --- Công Lý --- Học viên
6 --- --- Công Lý --- Học viên
7 --- --- Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp --- Học viên
8 --- --- Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp --- Học viên
9 --- --- Công Lý --- Học viên
10 --- --- Công Lý --- Học viên
11
(Chưa kích hoạt tài khoản)
--- --- An Phú --- Học viên
12 --- --- Tân Định --- Học viên
13 --- --- An Phú --- Học viên
14 --- --- Vườn Xoài --- Học viên
15 --- --- Công Lý --- Học viên
16 --- --- Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp --- Học viên
17 --- --- An Phú --- Học viên
18 --- --- Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp --- Học viên
19 --- --- An Phú --- Học viên
20 --- --- Bùi Phát --- Học viên
21 --- --- Bùi Phát --- Học viên
22 --- --- An Phú --- Học viên
23 --- --- An Phú --- Học viên
24 --- --- Công Lý --- Học viên
25 --- --- Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp --- Học viên 2023 TTMV TQ
26 --- --- Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp --- Học viên 2023 TTMV TQ
27
--- Vườn Xoài 2013 Thành viên
28
Bùi Phát 2016 Thành viên
29
Tân Định 2010 Thành viên
30
--- Vườn Xoài 2012 Thành viên
31
--- Bùi Phát 2016 Thành viên
32
Vườn Xoài 2013 Thành viên
33
Tân Định 2019 Thành viên
34
--- Thánh Phaolô 3 2013 Th.v
35 --- --- Bùi Phát 2019 Th.v
36 --- --- Thánh Phaolô 3 2013 Th.v

Lưu ý: Vì các tác phẩm trong các "Tủ sách online cá nhân" phản ánh suy tư riêng của từng cá nhân, nên BBT TITOCO không chịu trách nhiệm trên nội dung của các tác phẩm ấy.