Giáo hạt Tân Định

Linh mục đồng hành Tủ sách online Giáo xứ
--- An Phú

Thông tin tổng quát

Thành viên Tác phẩm dự thi Bài viết Video Album Bài đăng TGPSAIGON.NET
35 51 14 11 26 411
# Ảnh Bài đăng tgpsaigon.net Tủ sách online Giáo xứ Năm TH. Trạng thái Ghi chú
1
--- Vườn Xoài 2013 Thành viên
2
Tân Định 2010 Thành viên
3
Tủ sách Bùi Phát 2016 Thành viên
4
--- Bùi Phát 2016 Thành viên
5
Vườn Xoài 2013 Thành viên
6
Tân Định 2019 Thành viên
7
--- Vườn Xoài 2012 Thành viên
8
Tủ sách Tân Định 2024 Thành viên
9
Tủ sách Vườn Xoài --- Học viên
10
--- Thánh Phaolô 3 2013 Th.v
11 --- --- Công Lý --- Học viên
12 --- --- Công Lý --- Học viên
13 --- Tủ sách Công Lý --- Học viên
14 --- --- Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp --- Học viên
15 --- --- Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp --- Học viên
16 --- --- Công Lý --- Học viên
17 --- --- Công Lý --- Học viên
18 --- --- An Phú --- Học viên
19 --- Tủ sách Công Lý --- Học viên
20 --- Tủ sách Công Lý --- Học viên
21 --- An Phú --- Học viên
22 --- --- Công Lý --- Học viên
23 --- --- Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp --- Học viên
24 --- --- Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp --- Học viên
25 --- An Phú --- Học viên
26 --- --- Bùi Phát --- Học viên
27 --- Tủ sách Bùi Phát --- Học viên
28 --- --- An Phú --- Học viên
29 --- --- An Phú --- Học viên
30 --- Tủ sách Công Lý --- Học viên
31 --- --- Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp --- Học viên 2024 TTMV Marketing
32 --- --- An Phú --- Học viên
33 --- --- Bùi Phát 2019 Th.v
34 --- --- Thánh Phaolô 3 2013 Th.v

Lưu ý: Vì các tác phẩm trong các "Tủ sách online cá nhân" phản ánh suy tư riêng của từng cá nhân, nên BBT TITOCO không chịu trách nhiệm trên nội dung của các tác phẩm ấy.