Giáo hạt Tân Định

Linh mục đồng hành Tủ sách online Giáo xứ
--- An Phú

Thông tin tổng quát

Thành viên Tác phẩm dự thi Bài viết Video Album Bài đăng TGPSAIGON.NET
11 44 10 8 26 320
# Ảnh Bài đăng tgpsaigon.net Tủ sách online Giáo xứ Năm TH. Ghi chú
1
--- Vườn Xoài 2013 Thành viên
2
Tủ sách Bùi Phát 2016 Thành viên
3
Tủ sách Tân Định 2010 Thành viên
4
--- Vườn Xoài 2012 Thành viên
5
--- Bùi Phát 2016 Thành viên
6
Tủ sách Vườn Xoài 2013 Thành viên
7
Tủ sách Tân Định 2019 Thành viên
8
--- Thánh Phaolô 3 2013 Th.v
9 --- --- Bùi Phát 2019 Th.v
10 --- --- Thánh Phaolô 3 2013 Th.v

Lưu ý: Vì các tác phẩm trong các "Tủ sách online cá nhân" phản ánh suy tư riêng của từng cá nhân, nên BBT TITOCO không chịu trách nhiệm trên nội dung của các tác phẩm ấy.