Giáo hạt Tân Sơn Nhì

Linh mục đồng hành Tủ sách online Giáo xứ
--- Ninh Phát

Thông tin tổng quát

Thành viên Tác phẩm dự thi Bài viết Video Album Bài đăng TGPSAIGON.NET
70 73 71 2 0 171
# Ảnh Bài đăng tgpsaigon.net Tủ sách online Giáo xứ Năm TH. Trạng thái Ghi chú
1
Thánh Phaolô 2021 Thành viên
2
Nhân Hòa 2019 Thành viên
3
Tân Phú 2012 Thành viên
4
Tủ sách Tân Phú 2012 Thành viên
5
Gò Mây 2023 Thành viên
6
Tủ sách Tân Phú 2023 Thành viên
7
Tủ sách Thánh Phaolô 2024 Thành viên
8
--- Bình Thuận 2019 Th.v
9
Nhân Hòa 2019 Thành viên
10
Nhân Hòa 2021 Thành viên
11
--- Tân Thành 2019 Thành viên
12
Bình Thuận 2018 Thành viên
13
--- Phú Trung 2017 Th.v
14
--- Tân Thành 2010 Th.v
15
--- Tân Phú 2024 Thành viên
16
--- Tân Phú --- Học viên
17
Tủ sách Bình Thuận --- Học viên
18
Tủ sách Hy Vọng --- Học viên
19 --- --- Bình Thuận 2014 Thành viên
20
--- Tân Thành --- Học viên
21
Tủ sách Tân Việt --- Học viên 2023 TTMV TQ
22 --- --- Bình Thuận 2013 Thành viên
23 --- --- Thánh Martinô --- Học viên 20023 TTMV DX
24 --- --- Gò Mây --- Học viên 2024 Marketing
25 --- Tân Thái Sơn --- Học viên 2024 Biên kịch phim ảnh
26 --- Tủ sách Phú Thọ Hòa --- Học viên 2023 TTMV TV Tin Mừng
27
Tủ sách Thiên Ân --- Học viên
28
Tủ sách Thiên Ân --- Học viên
29
--- Thánh Phaolô --- Học viên
30
--- Bình Thuận --- Học viên
31
Tủ sách Thiên Ân --- Học viên
32
Tủ sách Bình Thuận --- Học viên
33
Tủ sách Bình Thuận --- Học viên
34
Tủ sách Thánh Phaolô --- Học viên
35
Tủ sách Hy Vọng --- Học viên
36
Tủ sách Thiên Ân --- Học viên
37
Tân Phú --- Học viên
38 --- --- Phú Trung Th.v
39 --- --- Hy Vọng --- Học viên
40 --- --- Ninh Phát --- Học viên
41 --- --- Ninh Phát --- Học viên
42 --- --- Bình Thuận --- Học viên
43 --- --- Phú Trung --- Học viên
44 --- --- Phú Thọ Hòa --- Học viên
45 --- --- Bình Thuận --- Học viên
46 --- --- Ninh Phát --- Học viên
47 --- --- Bình Thuận --- Học viên
48 --- --- Bình Thuận --- Học viên
49 --- --- Hy Vọng --- Học viên
50 --- --- Nhân Hòa 2019 Th.v
51 --- --- Ninh Phát --- Học viên
52 --- --- Thánh Martinô --- Học viên
53 --- --- Tân Thái Sơn --- Học viên
54 --- Tân Phú --- Học viên
55 --- --- Thánh Martinô --- Học viên
56 --- --- Tân Phú --- Học viên
57
--- Nhân Hòa --- Học viên
58 --- --- Tân Phú --- Học viên
59 --- --- Tân Thái Sơn --- Học viên
60 --- --- Tân Thái Sơn --- Học viên
61 --- --- Thiên Ân --- Học viên
62 --- --- Tân Thái Sơn --- Học viên
63 --- --- Ninh Phát --- Học viên
64 --- --- Tân Phú --- Học viên
65 --- --- Thiên Ân --- Học viên
66 --- --- Thiên Ân --- Học viên
67 --- --- Phú Thọ Hòa --- Học viên
68 --- --- Phú Thọ Hòa --- Học viên
69 --- --- Tân Phú 1980 Th.v

Lưu ý: Vì các tác phẩm trong các "Tủ sách online cá nhân" phản ánh suy tư riêng của từng cá nhân, nên BBT TITOCO không chịu trách nhiệm trên nội dung của các tác phẩm ấy.