Giáo hạt Xóm Chiếu

Linh mục đồng hành Tủ sách online Giáo xứ
--- An Thới Đông

Thông tin tổng quát

Thành viên Tác phẩm dự thi Bài viết Video Album Bài đăng TGPSAIGON.NET
16 4 4 0 0 7
# Ảnh Bài đăng tgpsaigon.net Tủ sách online Giáo xứ Năm TH. Trạng thái Ghi chú
1
Mẫu Tâm --- Học viên 2023 TTMV TQ-DX
2
Mẫu Tâm --- Học viên 2023 TTMV TQ
3 --- --- Vĩnh Hội --- Học viên
4 --- --- Vĩnh Hội --- Học viên
5 --- --- Mẫu Tâm --- Học viên
6 --- --- Mẫu Tâm --- Học viên
7 --- --- Mẫu Tâm --- Học viên
8 --- --- Mẫu Tâm --- Học viên
9 --- --- Mẫu Tâm --- Học viên
10 --- --- Mẫu Tâm --- Học viên
11 --- --- Môi Khôi --- Học viên
12
--- Tắc Rỗi 2017 Th.v
13
--- Thuận Phát 2010 Th.v
14 --- --- Tắc Rỗi 2018 Th.v
15
Xóm Chiếu --- Học viên

Lưu ý: Vì các tác phẩm trong các "Tủ sách online cá nhân" phản ánh suy tư riêng của từng cá nhân, nên BBT TITOCO không chịu trách nhiệm trên nội dung của các tác phẩm ấy.