Giáo hạt Xóm Mới

Linh mục đồng hành Tủ sách online Giáo xứ
--- Hoàng Mai

Thông tin tổng quát

Thành viên Tác phẩm dự thi Bài viết Video Album Bài đăng TGPSAIGON.NET
61 18 14 3 1 217
# Ảnh Bài đăng tgpsaigon.net Tủ sách online Giáo xứ Năm TH. Trạng thái Ghi chú
1
Tủ sách Hoàng Mai --- Học viên
2
Tủ sách Tân Hưng --- Học viên
3
Tủ sách Hà Nội --- Học viên
4 --- Tủ sách Thạch Đà --- Học viên
5 --- Lam Sơn --- Học viên
6
Tủ sách Bắc Dũng --- Học viên
7 --- Lạng Sơn --- Học viên
8 --- --- Hoàng Mai --- Học viên
9
Lam Sơn --- Học viên
10
Lam Sơn --- Học viên
11 --- --- Lạng Sơn --- Học viên
12
Tủ sách Trung Bắc --- Học viên
13 --- Hoàng Mai --- Học viên
14 --- Tủ sách Lạng Sơn --- Học viên
15 --- --- Lạng Sơn --- Học viên
16 --- Tủ sách Lạng Sơn --- Học viên
17 --- Tủ sách Lạng Sơn --- Học viên
18 --- --- Lạng Sơn --- Học viên
19 --- Lạng Sơn --- Học viên
20 --- Trung Bắc --- Học viên
21 --- --- Hoàng Mai --- Học viên
22 --- Hoàng Mai --- Học viên
23
Tủ sách An Nhơn --- Học viên
24
Lam Sơn --- Học viên
25 --- --- An Nhơn --- Học viên
26 --- Hợp An --- Học viên
27 --- --- Trung Bắc --- Học viên
28 --- Tủ sách Lam Sơn --- Học viên
29 --- Lam Sơn --- Học viên
30 --- Lạng Sơn --- Học viên
31 --- --- Hà Đông --- Học viên
32 --- --- Lạng Sơn --- Học viên
33 --- --- Lạng Sơn --- Học viên
34 --- --- Hoàng Mai --- Học viên
35 --- --- Hoàng Mai --- Học viên
36 --- --- Lạng Sơn --- Học viên
37 --- Lạng Sơn Chưa tuyên hứa Thành viên
38
Hà Nội --- Học viên
39 --- --- Lạng Sơn --- Học viên
40 --- --- Lạng Sơn --- Học viên
41 --- Tủ sách Bắc Dũng --- Học viên
42 --- Tủ sách Hoàng Mai --- Học viên
43 --- --- Lam Sơn --- Học viên
44 --- --- Tử Đình --- Học viên
45 --- --- Lạng Sơn --- Học viên
46 --- Hà Nội --- Học viên
47 --- Tủ sách Hoàng Mai --- Học viên
48
Hà Đông 2021 Thành viên
49
Hà Nội 2010 Thành viên
50
Thạch Đà 2010 Thành viên
51
Hà Đông 2020 Thành viên
52
Fx
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 2023 Thành viên
53
Thạch Đà 20-05-2023 Thành viên
54
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp --- Học viên
55
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 2023 Thành viên
56
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 2022 Thành viên
57
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp --- Học viên
58
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 2020 Thành viên
59
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 2023 Thành viên
60
(Chưa kích hoạt tài khoản)
--- --- Hà Nội Chưa có Th.v

Lưu ý: Vì các tác phẩm trong các "Tủ sách online cá nhân" phản ánh suy tư riêng của từng cá nhân, nên BBT TITOCO không chịu trách nhiệm trên nội dung của các tác phẩm ấy.