Giáo hạt Xóm Mới

Linh mục đồng hành Tủ sách online Giáo xứ
--- Hoàng Mai

Thông tin tổng quát

Thành viên Tác phẩm dự thi Bài viết Video Album Bài đăng TGPSAIGON.NET
47 20 16 3 1 409
# Ảnh Bài đăng tgpsaigon.net Tủ sách online Giáo xứ Năm TH. Trạng thái Ghi chú
1
Tủ sách Hà Đông 2021 Thành viên
2
Hoàng Mai 2024 Thành viên
3
Hà Nội 2024 Thành viên
4
Lam Sơn 2024 Thành viên
5
Lam Sơn 2024 Thành viên
6
An Nhơn 2024 Thành viên
7 Bài mới đăng (chờ duyệt) Bắc Dũng 2024 Thành viên
8
(Chờ duyệt)
--- --- Thạch Đà 2022 Thành viên ban mục vụ truyền thông giáo xứ Thạch Đà
9
(Chưa kích hoạt tài khoản)
--- --- Thái Bình 2024 Thành viên
10
Tân Hưng 2024 Thành viên
11
Hà Nội 2010 Thành viên
12
Thạch Đà 2010 Thành viên
13
Thạch Đà 20-05-2023 Thành viên
14
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 2023 Thành viên
15
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 2022 Thành viên
16
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 2020 Thành viên
17
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 2023 Thành viên
18
Hà Đông 2020 Thành viên
19
Fx
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 2023 Thành viên
20
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp --- Học viên
21
Thạch Đà --- Học viên
22
Hà Nội --- Học viên
23
Lam Sơn --- Học viên
24
Tủ sách Lạng Sơn --- Học viên
25
Trung Bắc --- Học viên
26
--- Lam Sơn --- Học viên
27
Hà Nội --- Học viên
28
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp --- Học viên
29
Tân Hưng --- Học viên 2023 TTMV TV Tin Mừng
30
Trung Bắc --- Học viên
31
(Chưa kích hoạt tài khoản)
--- --- Hoàng Mai Chưa tuyên hứa Thành viên
32 --- Lam Sơn --- Học viên
33 --- --- Hà Đông --- Học viên 2024 Marketing
34 --- --- Tử Đình --- Học viên
35 --- --- Lạng Sơn --- Học viên
36 --- Bắc Dũng --- Học viên
37 --- --- Hoàng Mai --- Học viên
38 --- Hoàng Mai --- Học viên
39 --- Lạng Sơn --- Học viên
40 --- Lạng Sơn --- Học viên
41 --- --- An Nhơn --- Học viên
42 --- Hợp An --- Học viên
43 --- --- Trung Bắc --- Học viên
44 --- Lạng Sơn --- Học viên
45 --- --- Lạng Sơn --- Học viên
46
(Chưa kích hoạt tài khoản)
--- --- Hà Nội Chưa có Th.v

Lưu ý: Vì các tác phẩm trong các "Tủ sách online cá nhân" phản ánh suy tư riêng của từng cá nhân, nên BBT TITOCO không chịu trách nhiệm trên nội dung của các tác phẩm ấy.