Thiếu nhi Gx. Mẫu Tâm - Hạt Chí Hòa - Lễ Chúa Chiên Lành - 2023