Gx. Mẫu Tâm - Hạt Chí Hòa - Bài giảng và nghi thức sám hối - Xức tro - Lễ Tro 2023