Gx. Mẫu Tâm - Hạt Chí Hòa - Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể Thứ Sáu Tuần Thánh - 2023