GX. MẪU TÂM - HẠT CHÍ HÒA - HỘI THẢO VỀ HIỆP HÀNH THỰC HIỆN TRONG MVGX VÀ ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN CỦA GIÁO DÂN - 04.2022