Gx. Mẫu Tâm - Hạt Chí Hòa - Thánh lễ ban Bí tích Thánh Thể - 19.03.2023