GX. MẪU TÂM - HẠT CHÍ HÒA - TUẦN LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÁC KITÔ HỮU HỢP NHẤT - 01.2022