Thiếu nhi Gx. Mẫu Tâm - Hạt Chí Hòa - Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể - 2023